AKS บอร์ดไฟเขียว เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน RO – PP รวม 37.47 ล้านหุ้น

AKS แจ้งตลท.ว่า บอร์ดบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บมจ.เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น หรือ AKS แจ้งตลท.ว่า บอร์ดบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 37.47 ล้านหุ้น แบ่งเป็น เสนอขายให้กับ RO จำนวน 28.1 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 30% และPP จำนวน 9.37 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 10%

ที่มา : https://www.mitihoon.com/2023/09/13/404900/