AKS ผ่านฉลุยมติปรับโครงสร้างบริษัท เตรียมเดินหน้าปลด C

บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ AKS ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระสำคัญเรื่องการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

 

โดยวาระดังกล่าวได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ และเพื่อการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 14,052,544,086 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 68,170,063,924 บาท เป็น 82,222,608,010 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 28,105,088,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

 

นายชนน วังตาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AKS กล่าวว่า “การเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เนื่องจากทางบริษัทฯ มีแผนจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทุนของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ และลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เพื่อล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสมเพื่อทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ในอนาคต รวมถึงการแก้ไขเครื่องหมาย C”

 

“นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเดินหน้าทุกธุรกิจในเครือ นอกจากนี้ AKS ยังมีแผนที่จะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขยายการลงทุนในด้านธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเห็นความร่วมมือใหม่ๆได้ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน”

 

ทั้งนี้ทาง AKS ยังมีแผนกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมที่ทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน โดยจะเน้นการทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายชดเชย demand ที่ชะลอตัว รวมถึงธุรกิจโรงแรมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Aquarius Group ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 4 โรงแรม คือ โรงแรม The Tarna Align Resort เกาะเต่า, โรงแรม ShaSa Resort & Residences เกาะสมุย, โรงแรม Malibu Resort & Beach Club เกาะสมุย และ โรงแรมเอลิคซ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการปรับพอร์ตการลงทุนให้สมดุลเหมาะสม และจะมีการ Joint Venture เพื่อปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับ lifestyle trend ในปัจจุบันอีกด้วย