วิสัยทัศน์

ท่ามกลางสภาวะแห่งความไม่แน่นอนในปัจจุบัน ธุรกิจต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน การเรียนรู้เพื่อปรับตัวของธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำหรับการอยู่รอดและเติบโต โดยเฉพาะการขับเคลื่อนองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจเดียว AKS จึงได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งสำคัญภายใต้แนวคิด “AKS New Era” ที่ไม่หยุดแค่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกต่อไป


เอเคเอสมองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระจายและบริหารความเสี่ยงในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโตท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง โดยมีเป้าหมายที่การนำพาองค์กรไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงแข็งแรง และพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความยืดหยุ่นในการลงทุนในธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อผลตอบแทนของบริษัท และผู้ถือหุ้น

Business-Pic-01

พันธกิจ

กลุ่มบริษัทฯ จะใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมกับกลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ เพื่อพัฒนาสินทรัพย์ให้ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และในอนาคต มอบการบริการ และการจัดการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าในฐานะผู้ให้บริการ และในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ

Vision-01
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

นายสง่า ตันติอมรพงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

นายชำนาญ วังตาล

กรรมการ

นายกิตตินันท์ มุทิตานนท์

กรรมการ

นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายการัณย์ จาวาลา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ