‘AQ’ เดินหน้ารีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด มหาชน หรือ AQ นำโดยนายชนน วังตาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

‘AQ’ เดินหน้ารีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่ เปลี่ยนชื่อและชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น ‘AKS’ พร้อมขยายอาณาจักร แง้มเตรียมจัด EGM อีกครั้งเพื่อปลด C

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด มหาชน หรือ AQ นำโดยนายชนน วังตาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระสำคัญเรื่องการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์และอนุมัติการ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ

ซึ่งในวาระดังกล่าวทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด มหาชน หรือ AQ เป็น บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ AKS

นายชนน วังตาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AQ กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนชื่อบริษัทในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันทางบริษัทฯ มีแผนจะขยายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง จากการทำธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและไม่ได้มุ่งลงทุนและพัฒนาแค่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงลงความเห็นว่าควรเปลี่ยนชื่อบริษัท เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ภายใต้แนวคิด ‘AQ New Era’ และเพื่อให้สอดคล้องกับการสร้าง Synergy กับทุกธุรกิจในเครืออีกด้วย นอกจากการรีแบรนด์ดิ้ง AQ ครั้งใหญ่โดยการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์แล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะทำการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) อีกครั้ง เพื่อหารือเรื่องการเตรียมปลด C และเดินหน้าธุรกิจในเครือต่อไปอย่างมั่นคง”

นายวรวุฒิ ไหลท่วมทวี กรรมการบริหารบริษัท AQ กล่าวเสริมว่า “โดยความหมายของ AKS มาจาก A ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ วงเวียน และเครื่องมือ หมายถึง ความเชี่ยวชาญ แม่นยำในการประกอบธุรกิจ K จากสัญลักษณ์ วิทรูเรียสแมน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ และ S ใช้เป็นสัญลักษณ์ เข็มทิศ หมายถึง ทิศทางที่ชัดเจนแม่นยำในการก้าวสู่ความสำเร็จ ชื่อใหม่ AKS ยังย่อมาจาก (Asset & Knowledge & Success) จึงหมายถึง บริษัทจะใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาและต่อยอดสินทรัพย์และธุรกิจของบริษัทให้เติบโตและประสบความสำเร็จสืบไป ซึ่งสอดคล้องกับหลักการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีมาอย่างยาวนาน”

ทั้งนี้ปัจจุบันปัจจุบัน AQ ดำเนินธุรกิจอยู่ 5 กลุ่มธุรกิจ คือ 1.)ธุรกิจโรงแรม ภายใต้การบริหารงานของ Aquarius Group 2.)ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์แนวราบ 3.)ธุรกิจพลังงาน ที่ได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกใน บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด หรือ GEP และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด 4.)ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัท เอ็ม เอส ซี ดับเบิลยู จำกัด หรือ MSCW และบริษัท พิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ PICO ซึ่งได้เข้าลงทุนในสัดส่วนจำนวนหุ้นทั้งหมด 100% และ 10.80% ตามลำดับ และ 5.)ธุรกิจกัญชง-กัญชา ที่ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท อีโกรนิกซ์ จำกัด หรือ EGRONIX

ที่มา : http://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=a05DYjFFUWpJRGs9