EGRONIX บริษัทในเครือ ส่งมอบผลผลิตกัญชง-กัญชาล็อตแรกแล้ว

บริษัท อีโกรนิกซ์ จำกัด หรือ EGRONIX บริษัทภายในเครือของ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ จากการเข้าซื้อกิจการปลูกและจำหน่ายกัญชง-กัญชา และพืชอื่นๆเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมเมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีฟาร์มต้นกัญชงที่ปลูกตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูนและควบคุมการปลูกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชง-กัญชา ทั้งยังพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มผลผลิต ควบคุมต้นทุน และเพื่อสร้างผลกำไรแก่บริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
โดย นายวรวุฒิ ไหลท่วมทวีกุล กรรมการบริหารบริษัท AQ เปิดเผยว่า “จากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน EGRONIX ไปเมื่อปีที่แล้ว ปัจจุบันทางฟาร์มสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในไตรมาสแรกของปี 2566 ได้แล้ว โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญ เพื่อส่งมอบและตรวจรับช่อดอกแห้งให้กับบริษัทคู่ค้า ทั้งยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมส่งมอบผลผลิตล็อตที่สอง ตามรายการสั่งซื้อ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ภายในเร็วๆ นี้”
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมสหอุตสาหกรรม พืชกัญชง-กัญชา ผลักดันและพัฒนาศักยภาพของผลิตผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อแนะนำสมาคมฯ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการปลูกพืชกัญชงและกัญชาแบบบูรณาการ และหารือในประเด็นเรื่องการนำเข้าเมล็ด, การพัฒนาสายพันธุ์, เกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับรองที่รวดเร็ว,การรับรองมาตรฐานการปลูก รวมทั้งการกระจายองค์ความรู้เรื่องการปลูกอย่างมีคุณภาพแก่เกษตรกรทั่วไป โดยจะร่วมมือกันในการผลักดันให้การปลูกพืชกัญชง-กัญชา มีการพัฒนาศักยภาพและการทำงานเชื่อมต่อแบบบูรณาการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ที่มา: http://www.newsconnext.com/news1.php?id=17581